พระนครคีรี

การจัดแสดง


บทสรุป

|
628 ครั้ง
|
blog_2
     ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสยามประเทศ เมื่อเกือบ ๑๗๐ ปีมาแล้ว นับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่แสดงให้ถึงการปรับตัวเพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ ที่แผ่อิทธิพลมาจากประเทศตะวันตก และแม้ว่าด้วยบริบทของโลกในขณะนั้น จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สยามเกิดความเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ด้วยพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรอบรู้ในสรรพวิทยา และรู้เห็นความเป็นไปและเปลี่ยนแปลงของโลก จึงทรงวางรากฐานการพัฒนาบ้านเมืองเอาไว้ ดังจะเห็นได้จากการที่หลายๆ สิ่ง ได้ “เริ่มต้น” ขึ้นในครั้งนั้น  ขณะเดียวกันสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น จารีตประเพณี และศาสนา ก็ได้ยังคงได้รับการสืบทอดต่อมา และปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย พระราชกรณียกิจที่มีในรัชสมัยของพระองค์ ได้รับการสานต่อและปรากฏเป็นรูปธรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังผลให้สยามประเทศ สามารถรักษาเอกราชของชาติมาได้อย่างปลอดภัย 

     ด้วยพระเกียรติคุณอันเป็นอเนกปริยาย จึงทรงได้รับการเฉลิมพระราชสมัญญานาม “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช” อันเสมือนพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพิทักษ์รักษาชาติไทย และยังทรงไว้ซึ่งสรรพวิทยา นั่นเอง