พระนครคีรี

คลังความรู้


คลังความรู้ทั้งหมด
คลังความรู้พระนครคีรี

Feature box title #1
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)...

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามงกุฎ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และ ...

Feature box title #1
โบราณสถาน...

“โบราณสถาน” ตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพ...

Feature box title #1
โบราณวัตถุ...

“โบราณวัตถุ” ตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิ...

Feature box title #1
พระปรางค์แดง : เค้าลางศิลปกรรมแบบเขมรบนพระนครคีรี...

พระปรางค์แดง (หรือ เจดีย์แดง) ตั้งอยู่บนยอดเขาตะวันออกของเขามหาสวรรค์ (เขาวัง) ในบริเวณเดียวกับกลุ่มโบราณสถานวัดพระแก้ว(น้อย) โดยตั้งอยู่ตรงข้ามหอระฆัง พระอุโบสถและพระสุทธเ...

Feature box title #1
พระสุทธเสลเจดีย์ : หนึ่งในเจดีย์แบบพระราชนิยมในสมั...

พระสุทธเสลเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ประธานตั้งอยู่หลังวิหารวัดพระแก้วน้อย บนยอดเขาทางทิศตะวันออกของพระนครคีรี (เขาวัง) องค์เจดีย์สูง 4 วา 2 ศอก หรือประมาณ 9 เมตร ฐานกว้างประมาณ 6...

Feature box title #1
ตราพระบรมราชสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎ : ตราประจำรั...

ตราพระบรมราชสัญลักษณ์พระมหาพิชัยมงกุฎที่ปรากฏอยู่บนพระนครคีรีนั้น แต่เดิมอยู่ที่หน้าบันด้านทิศตะวันออกของพระวิหารน้อย (หรือที่บุคคลทั่วไปมักเรียกพระอุโบสถ หรือ โบสถ์วัดพระแ...

Feature box title #1
พระพุทธรูปจำลองบนพระนครคีรี : พระนิรันตราย (จำลอง)...

พระนิรันตราย (จำลอง) เป็นพระธานประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร วัดพระแก้วน้อย บนยอดเขาทางทิศตะวันออกของพระนครคีรี (เขาวัง) พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันออก พระนิรันตรายเป็นหนึ่งในสัญลั...

Feature box title #1
พระพุทธรูปจำลองบนพระนครคีรี : พระพุทธสุวรรณเขต (จำ...

พระพุทธสุวรรณเขต (จำลอง) บนพระนครคีรี เป็นพระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นใหม่ ที่ฐานด้านหน้ามีจารึกข้อความ “พระพุทธสุวรรณเขต” ซึ่งทางจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบให้อุทยานปร...

Feature box title #1
พระบรมรูปรัชกาลที่ 4 จุดเปลี่ยนของการสร้างประติมาก...

พระบรมรูปรัชกาลที่ 4

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ซี่งตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตกของพร...

Feature box title #1
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการเสด็จประพ...

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงโปรดเมืองเพชรบุรีเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยเมืองเพชรบุรีมีความสภาพภูมิอากาศที่ดีและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประกอบกับเป็นพื้นที่อ...

Feature box title #1
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ วัดมหาสมณาร...

วัดมหาสมณาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ไหล่เขาด้านทิศตะวันออกของพระนครคีรี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เดิมชื่อวัดสมณ (อ่านว่า สะ...

Feature box title #1
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่...

พระนครคีรี หรือ เขาวัง เป็นพระราชฐานที่สร้างขึ้นบนเขาสมณ หรือ เขามหาสวรรค์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2402 – 24...

Feature box title #1
พุทธศักราช 2496 พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท...

เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระนครคีรีเป็นการส่วนพระองค์ เป็นที่มาของพระราชดำริใ...

Feature box title #1
พุทธศักราช 2496 หอชัชวาลเวียงชัย...

จากพระราชดำริให้บูรณปฏิสังขรณ์พระนครคีรีขึ้นให้คงสภาพ กรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจ และประกาศขึ้นทะเบียนพระนครคีรีเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ เมื่อวันที่ ๘ มีน...

Feature box title #1
พุทธศักราช ๒๕๐๔ พระธาตุจอมเพชร...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระนครคีรีเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๔

พระธาตุจอมเพช...

Feature box title #1
พุทธศักราช ๒๕๐๔ สุทธเสลเจดีย์...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระนครคีรีเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๔

สุทธเสลเจดีย์...

Feature box title #1
พุทธศักราช ๒๕๐๔ พระอุโบสถวัดพระแก้ว...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ พระนครคีรีเป็นการส่วนพระองค์

พระพิหารน้อย/พระอุโบสถวัดพระแก้ว/ว...

Feature box title #1
พุทธศักราช ๒๕๐๕ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาในพระราชพิธีฉลองสมโภชพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเวลาเช้า วัน...

Feature box title #1
พุทธศักราช ๒๕๑๕ พระธาตุจอมเพชร...

เสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕

เวลา ๑๑.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้...

Feature box title #1
พุทธศักราช ๒๕๑๕ พระธาตุจอมเพชร...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้า...

Feature box title #1
พุทธศักราช ๒๕๑๕ พระพิหารน้อย/พระอุโบสถวัดพระแก้ว...

เมื่อบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระธาตุจอมเพชรแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาทอดพระเนตรโบราณสถาน ณ ...

Feature box title #1
พุทธศักราช ๒๕๓๒ พระธาตุจอมเพชร...

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎรา...

Feature box title #1
ความสำคัญของพระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท บนพระน...

พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท เป็นพระที่นั่งองค์หนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตกของพระนครคีรี ในพื้นที่เขตพระราชฐานชั้นกลาง (ซึ่งกำหนดเป็นที่ตั้งของพระมหาปราสาทและหมู่อ...

Feature box title #1
พระพุทธรูปจำลองบนพระนครคีรี : พระไพรีพินาศ (จำลอง)...

พระไพรีพินาศ (จำลอง) ประดิษฐาน ณ พระปรางค์แดง บนยอดเขาทางทิศตะวันออกของพระนครคีรี โดยมีการปั้นแต่งเติมแท่นประดิษฐานเพิ่มเติม ที่ฐานด้านหน้ามีจารึกข้อความ 1 บรรทัด ข้อความว่...

Feature box title #1
ชาวลาวเพชรบุรี : แรงงานสำคัญกับการก่อสร้างพระนครคี...

กลุ่มชาวลาว กับ พระนครคีรี

          เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วว่า การก่อสร้างพระนครคีรี นั้นแรงงานหลักที่สำคั...

Feature box title #1
รัชกาลที่4 กับเรื่องทางวิทยาศาสตร์ในเมืองเพชรบุรี...

วันวิทยาศาสตร์ของไทย เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 กล่าวคือ ด้วยพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จากปรากฎการณ์สุริยุปราคาที่พระองค...

Feature box title #1
ดาวพระเคราะห์พุธเข้าในดวงพระอาทิตย์...

ในเวลาเข้าสู่ศักราชใหม่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการออกประกาศสงกรานต์ ปรากฏในประชุมประกาศ รัชกาลที่ 4 ว่าประกาศสงกรานต์ฉบับแรกที่ค้นพบ มีมาตั้งแต่...

Feature box title #1
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กับธรรมเนียมใหม่ สมัยรัชกาล...

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก กับธรรมเนียมใหม่ สมัยรัชกาลที่ 4

 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นพระราชพิธีสำคัญในราชสำนัก...

Feature box title #1
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญกับรัชกาลที่...

               พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีสำคัญแห่งหนึ่งในราชสำนักที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การเพาะปลูก &nb...